Skip to content

UBYTOVACÍ   PORIADOK

Článok 1

Podmienky a spôsob ubytovania

 1. Klient po príchode do Privátu Jasmín predloží platný doklad totožnosti  (občiansky preukaz, cestovný pas ).
 2. Na základe objednaného ubytovania je vlastník ( majiteľ ) povinný ubytovať klienta najneskôr do 20.00 hod., ak nie je pri objednávke dohodnuté inak. Po uvedenej hodine sa môže izbou voľne disponovať.
 3. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý. V deň odchodu je klient oprávnený používať izbu do 10.00 hod. ( pokiaľ nie je dohodnutý s vlastníkom inak ). V prípade, že klient tak neurobí v stanovenej dobe, môže mu byť účtovaný pobyt aj za ďalší deň.
 4. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hod. ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 5. Klient je povinný dodržiavať v objekte Privátu Jasmín čistotu a poriadok a brať ohľad aj na ostatných spolubývajúcich. Nočný kľud je v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod v interiéri aj v exteriéri – vo dvore.
 6. Je zakázané vnášať do Privátu Jasmín zbrane a drogy !!! Ak je klient pod silným vplyvom alkoholu alebo drog a správa sa nevhodne, je vlastník oprávnený okamžite ukončiť jeho pobyt.
 1. Privát Jasmín poskytuje svojim hosťom ubytovanie a klient platí len za ubytovanie. V Priváte Jasmín je zakázané organizovať akékoľvek oslavy, rozlúčky so slobodou,…

                             

Článok 2

Zodpovednosť Privátu Jasmín a klienta

 1. Privát Jasmín zodpovedá za veci vnesené do Privátu Jasmín, ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto boli uložené na mieste vyhradenom na tento účel alebo tam, kde sa obvykle odkladajú a to v prípade, že je evidentne zavinená zo strany Privátu Jasmín.
 2. Za cennosti zodpovedá Privát Jasmín iba v tom prípade, ak boli prevzaté do úschovy na základe potvrdenia.
 3. Za škody spôsobené na majetku Privátu Jasmín zodpovedá klient. Klient, ako zodpovedný zástupca  zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

 Článok 3

Všeobecne platné ustanovenia

 1. Na prijímanie návštev sú k dispozícii priestory spoločenskej miestnosti Privátu Jasmín. Klient môže prijímať návštevy len so súhlasom majiteľa v čase od 8.00 hod. do 22.00 hod. a to na dobu spoločne dohodnutú. Vpustenie neubytovaných osôb do Privátu Jasmín je prísne zakázané !!!  
 2. Na izbe ani v spoločných priestoroch klient nesmie bez súhlasu vlastníka premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 3. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené deti ponechať bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných priestoroch Privátu Jasmín alebo na záhrade.
 1. Pri ochorení klienta vlastník zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 2. Pred odchodom je klient povinný na izbe a v ostatných miestnostiach uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť svetlo, TV prijímač a HiFi vežu, uzamknúť dvere, zavrieť okná a balkónové dvere.
 3. Ak si klient prenajme Privát Jasmín ako celok, je vlastník oprávnený do objektu aj tak vstúpiť a to v následujúcich prípadoch:

 – príprava sauny a ochladzovne na prevádzku

 – upratanie sauny a ochladzovne po skončení prevádzky ( v zmysle prevádzkového poriadku sauny )

 – vyčistenie krbu, nanosenie dreva, vynesenie odpadkov z kuchyne

 1. V priestoroch Privátu Jasmín ja zakázané fajčiť.
 1. Klient a vlastník Privátu Jasmín sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku. V prípade, že klient porušil ustanovenia tohto Ubytovacieho poriadku, má majiteľ právo ukončiť klientov pobyt pred uplynutím dohodnutého času a to bez nároku na vrátenie peňazí za nevyčerpané služby.  

Mengusovce, 1.december 2021